מסכת עבודה זרה – גמרא סדורה המאיר

פורסם ב: מאמרים | ARTICLES | 0

מסכת עבודה זרה – גמרא סדורה המאיר

מסכת עבודה זרה – גמרא סדורה המאיר יצאה לאור, יחד עם מסכת הוריות.

 

להזמנות:

לחץ כאן להזמין

או בטלפון 050-814-9440

 

הקדמת המאירי למסכת עבודה זרה

(כותרות הוספו על ידי מערכת גמרא סדורה המאיר)

מסכת עבודה זרה ועניינה

אמר מנחם שלמה לבית מאיר י"א, זאת המסכתא ר"ל מסכת עבודה זרה אמנם היא מסדר נזיקין, והורגלנו בלמודה אחר מסכת שבועות לסבה אשר הזכרנו בפתיחת זה החבור, והיא כוללת חמשה פרקים. וסדר לפי שטתנו: א. לפני אידיהן ב. אין מעמידין ג. כל הצלמין ד. רבי ישמעאל ה. השוכר את הפועל.
וענין המסכתא כלו אמנם הוא סובב לבאר עניני ע"ז וההתרחק מעובדיה בקצת דברים; תחייב הרחקת אחת משתי סבות. הראשונה: שלא להתערב בה ושלא ללכת בדרכיה עד שנשמר מעשות כמעשיהם, כמו שידוע בטעמי מקצת מצות התורה. והשנית: שלא להיותנו סבה לעבודתם או לקיום מחשבתם באמונת עבודת האלילים, כמו שיתבאר בפרטים.

נושאי המסכת

ועל זה הצד יחלקו עניני המסכתא לארבעה חלקים:
הראשון: באיסור משא ומתן שלנו עמהם בשום מקח וממכר, מהם בזמן ידוע, ומהם לעולם, וקצת דברי שאסור לנו להתעסק בה עמהם.
השני: בדברים שלהם האסורים לנו הן איסור גמור אף בהנאה הן באכילה לבד, ואת שהם אסורי לנו עד שיעשו בה אי זה תקון, והתקון הראוי לעשות בהם.
השלישי: בענין הצלמים והצורות והפרצופים העשויים לעבודת האלילים וגופי העבודות הזרות על אי זה צד נאסרו,
הרביעי: בענין איסור יין נסך¬ בפרט.

החלק הראשון יתבאר בפרק ראשון ובתחלת פרק שני. החלק השני יתבאר בפרק שני, החלק השלישי יתבאר בפרק שלישי ובקצת פרק רביעי. החלק הרביעי יתבאר בקצת פרק רביעי ובפרק חמישי וקצת חלקים ממנו בפרק שני.
זהו יסוד המסכתא דרך כלל, אלא שבאו בה קצת ענינים על ידי גלגול כענין סוגיית התלמוד על הדרך שקדם כמו שיתבאר.