רשימת צנזורות במסכת זבחים

רשימת צנזורות במסכת זבחים

מאת מפעל גמרא סדורה המאיר

אפשר לקנות ולקבל עוד מידע על מסכת זבחים בקישור זה

רשימת הצנזורות:

דף ג. בגמרא קצת אחרי אמצע הדף – "ואפי' לשם עובדת כוכבים נמי פסול ושני גט דל עובדת כוכבים" צ"ל "ואפילו לשם גויה …דל גויה"
רש"י: ד"ה "ואפי" לשם עובדת כוכבים … ואע"ג דעובדת כוכבים" צ"ל "ואפי' לשם גויה…ואע"ג דגויה"
ד"ה "דל עובדת כוכבים" צ"ל "דל גויה"
ח: בגמרא שורה ראשונה – "חטאת דעבודת כוכבים" צ"ל "חטאת דעבודה זרה"
שורה שלישית -"חטאת דעבודת כוכבים" צ"ל "חטאת דעבודה זרה"
רש"י ד"ה "חטאת דעבודת כוכבים" צ"ל חטאת דע"ז"
ט: בגמרא 6 שורות לפני השורות הרחבות – "חטאת עבודת כוכבים" צ"ל "חטאת עבודה זרה"
רש"י ד"ה "לשם חטאת עבודת כוכבים" צ"ל "לשם חטאת ע"ז"
י. בגמרא שורה ראשונה ושניה "לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים" צ"ל "לזרוק דמה לעבודה זרה ולהקטיר חלבה לעבודה זרה"
רש"י ד"ה השוחט את הבהמה "של חולין לעבודת כוכבים אסורה" צ"ל "של חולין אסורה"
ד"ה "לזרוק דמה לעבודת כוכבים (ועבודת) השחיטה לא נעשית לשם עבודת כוכבים … לעבוד הזריקה לשם עבודת כוכבים" צ"ל "לזרוק דמה לע"ז ועבודת השחיטה לא נעשית לשם ע"ז …לעבוד הזריקה לשם ע"ז"
ד"ה דילפינן "עבודת כוכבים" צ"ל "מע"ז"
ד"ה אין מחשבין מעבודה לעבודה "שחט לעבודת כוכביםשבשחיטתה עבד עבודת כוכבים או זרק לעבודת כוכבים" צ"ל "שחט לעבודה זרה שבשחיטתה עבד עבודה זרה או זרק לע"ז"
יב: בגמרא בראש העמוד – "והמיר דת" צ"ל "ונשתמד"
רש"י ד"ה "והמיר דת…מעם הארץ פרט למומר" צ"ל "נשתמ' … מעם הארץ פרט למשומד"
טו: למטה "למעוטי עובדי כוכבים …דאמר מר ובעובדי כוכבים" צ"ל "למעוטי גוים…דאמר מר ובגוי"
רש"י ד"ה "אלא למעוטי קרבן עובדי כוכבים עובד כוכבים ששילח עולתו כדתניא בהכל שוחטין איש איש לרבות את העובדי כוכבים" צ"ל "אלא למעוטי קרבן גוים גוי ששילח עולתו כדתניא בהכל שוחטין איש איש לרבות את הגוים"
רש"י ד"ה לא הורצה. "לעובדי כוכבים" צ"ל "לאומות"
כב: רש"י ד"ה "יכול בן נכר ממש. עובד כוכבים" צ"ל "יכול בן נכר ממש. גוי"
כג: רש"י ד"ה "הרי כבר נאמר המקריב אותו לא יחשב. ….משובשת בכ"מ בהש"ס" צ"ל "הרי כבר נאמר המקריב אותו לא יחשב…. משובשת בכל מקו' בתלמוד"
כז: רש"י ד"ה וכן מוקצה ונעבד וטריפה "לתקרובת עבודת כוכבים" "לתקרובת ע"ז"
לח: רש"י ד"ה הא מני ר' נחמיה היא כו'. "הא מילתא הש"ס" צ"ל "הא מילתא תלמודא"
לט: בראש העמוד "שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "שעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה "אלו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "אלו שעירי ע"ז"
רש"י ד"ה "מרבה אני שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "מרבה אני שעירי ע"ז"
מ: ושעירי עבודת כוכבים צ"ל "ושעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה "אלא פר העלם ושעירי עבודת כוכבים. שהושוו מעשיהם דאמרן לעיל החטאת לרבות שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "אלא פר העלם ושעירי עבודה זרה. שהושוו מעשיהם דאמרן לעיל החטאת לרבות שעירי ע"ז"
מא. "משעירי עבודת כוכבים" צ"ל "משעירי עבודה זרה"
"ושתי כליות לשעירי עבודת כוכבים" צ"ל "ושתי כליות לשעירי עבודה זרה"
"חטאתם אלו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "חטאתם אלו שעירי עבודה זרה"
"אמר מר חטאתם אלו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל " אמר מר חטאתם אלו שעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה ואתי ליה שעיר יוה"כ נמי. "לאת בדם וטבילה משעירי עבודת כוכבים… שעיר יוה"כ ושעירי עבודת כוכבים… שעיר של יוה"כ משעירי עבודת כוכבים" צ"ל "לאת בדם וטבילה משעירי ע"ז… שעיר יוה"כ ושעירי ע"ז… שעיר של יוה"כ משעירי ע"ז"
רש"י ד"ה וכי דבר הלמד בהיקש. "כגון שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "כגון שעירי ע"ז"
רש"י ד"ה אמר רב פפא. "ושתי הכליות לשעירי עבודת כוכבים" צ"ל "ושתי הכליות לשעירי ע"ז"
רש"י ד"ה והם הביאו את קרבנם וגו'. "בפרשת קרבנות עבודת כוכבים כתיב …לאקושי שעירי עבודת כוכבים""בפרשת קרבנות ע"ז כתיב …לאקושי שעירי ע"ז"
רש"י ד"ה "חטאתם אלו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "חטאתם אלו שעירי ע"ז"
רש"י ד"ה שגגתם זה פר העלם. "תורה חטאת דעבודת כוכבים" צ"ל "תורה חטאת דע"ז"
רש"י ד"ה תיפוק ליה. "יותרת הכבד לשעירי עבודת כוכבים" צ"ל "יותרת הכבד לשעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה "דאמר מר החטאת אלו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "דאמר מר החטאת אלו שעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה סד"א הני מילי. "דאיתרבו שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "דאיתרבו שעירי עבודה זרה"
מה. במשנה "קדשי עובדי כוכבים" צ"ל "קדשי גוים"
שורה ראשונה בגמרא "קדשי עובדי כוכבים" צ"ל "קדשי גוים"
"דבתרומה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים" צ"ל "דבתרומה כתיב בני ישראל ולא גוים"
"ובטומאה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים" צ"ל "ובטומאה כתיב בני ישראל ולא גוים"
"ובמעשר דגן כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים" צ"ל "ובמעשר דגן כתיב בני ישראל ולא גוים"
"ישראל מייתו עובדי כוכבים" צ"ל "ישראל מייתו גוים"
"מביא נסכים ואין העובד כוכבים" צ"ל "מביא נסכים ואין הגוי"
רש"י ד"ה "קדשי עובדי כוכבים" צ"ל "קדשי גוים"
רש"י ד"ה בכולן אני רואה. "בקדשי עובדי כוכבים" צ"ל "בקדשי גוים"
רש"י ד"ה שנאמר בהם לה'. "לרבות את העובדי כוכבים" צ"ל "לרבות את הגוים"
רש"י ד"ה אבל בקדשי בדק הבית. "עובד כוכבים" צ"ל "גוי"
רש"י ד"ה דבר הלמד. "נוהג בעובדי כוכבים" צ"ל "נוהג בגוי"
רש"י ד"ה "עובדי כוכבים לא מייתו. דלא איתרבו עובדי כוכבים" צ"ל "גוים לא מייתו. דלא איתרבו גוים"
רש"י ד"ה ת"ל ככה. "ול"ש עובד כוכבים" צ"ל "ול"ש גוי"
רש"י ד"ה מ"ט כו'. "בדק הבית דעובדי כוכבים" צ"ל "בדק הבית דגוים"
רש"י ד"ה וכי גמרה מעילה מתרומה. "למעוטי עובדי כוכבים" צ"ל "למעוטי גוים"
מה: בגמרא בתחילת העמוד"בין בשוגג בין במזיד הורצה ובעובדי כוכבי'" צ"ל "בין בשוגג בין במזיד הורצה ובגוי
"להם ולא לעובדי כוכבים" צ"ל "להם ולא לגוים"
"הם ולא עובדי כוכבים" צ"ל "הם ולא גוים"
"לרצון להם ועובדי כוכבים" צ"ל "לרצון להם וגוים"
רש"י ד"ה [כמאן]. "הא דקתני דעובדי כוכבים" צ"ל "הא דקתני דגוי"
רש"י ד"ה "הכי נמי הם ולא עובדי כוכבים. ותימא דקדשי עובדי כוכבים" צ"ל "הכי נמי הם ולא גוים. ותימא דקדשי גוים"
מז. "השוחט לעובד כוכבים" צ"ל "השוחט לנכרי"
"בשבת אמרינן בעבודת כוכבים" צ"ל "בשבת אמרינן בעבודה זרה"
"דלמא בעבודת כוכבים" צ"ל "דלמא בעבודה זרה"
רש"י ד"ה ורבי אליעזר פוסל. " שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים" צ"ל "שסתם מחשבת נכרי לעבודה זרה"
רש"י ד"ה השתא בחוץ. "בעבודת כוכבים" צ"ל "בעבוד' זרה"
רש"י ד"ה אבל בחוץ. "כגון עבודת כוכבים" צ"ל "כגון עבודה זרה"
רש"י ד"ה "בעבודת כוכבים מיבעיא. דעבודת כוכבים… חייב בהו בעבודת כוכבים" צ"ל "בעבודה זרה מיבעי'. דעבוד' זרה… חייב בהו ע"ז"
פרק חמישי מז. רש"י ד"ה ושעירים הנשרפים. "שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "שעירי עבדה זרה"
מח: בגמרא "שעירי עבודת כוכבים" צ"ל "שעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה או אינו. "ושעירי עבודת כוכבים" צ"ל "ושעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה "לרבות שעירי עבודת כוכבים לסמיכה. …סמיכה ואין שעירי עבודת כוכבים …ואין שעיר עבודת כוכבים"
צ"ל "לרבות שעירי ע"ז לסמיכה. …סמיכה ואין שעירי ע"ז …ואין שעירי ע"ז"
מט: גמרא "מפר העלם דבר של צבור לשעירי עבודת כוכבים" צ"ל "מפר העלם דבר של צבור לשעירי עבודה זרה"
רש"י ד"ה משום דבעי אגמורי יותרת הכבד ושתי כליות כו'. "אימוריהן לשעירי עבודת כוכבים" צ"ל "אימוריהן לשעירי ע"ז"
נג. רש"י ד"ה אלו הן חטאות ציבור. "עבודת כוכבים כבר" צ"ל "ע"ז כבר"
סג. בגמרא "הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה" צ"ל "הקיפו גוים את כל העזרה"
ברש"י ד"ה "הקיפו עובדי כוכבים" צ"ל "הקיפו גוי'"
ברש"י ד"ה "ומהדר הש"ס" צ"ל "ומהדר תלמודא"
ע: רש"י ד"ה נתערבו "לצורך (תקרובת) עבודת כוכבים ולא הקריבו ונעבד שעשאו עבודת כוכבים" צ"ל "להוצי' תקרובת לעבוד' זרה ולא הקריבו ונעב' שעשאו ע"ז"
עא: בגמרא בסוף העמוד "יין נסך ועבודת כוכבים" צ"ל "יין נסך ועבודה זרה"
עד. בגמרא בתחילת העמוד "טבעת של עבודת כוכבים" צ"ל "טבעת של עבודה זרה"
"טבעת של עבודת כוכבים" צ"ל "טבעת של עבודה זרה"
"הנח לעבודת כוכבים" צ"ל "הנח לעבודה זרה"
"ספק עבודת כוכבים" צ"ל "ספק עבודה זרה"
"כוס של עבודת כוכבים" צ"ל "כוס של עבודה זרה"
בסןף העמוד: "אפילו בעבודת כוכבים" צ"ל "אפילו בעבודה זרה"
"בין עבודת כוכבים" צ"ל "בין עבודה זרה"
"ספק עבודת כוכבים" צ"ל "ספק עבודה זרה"
רש"י ד"ה "טבעת של עבודת כוכבים. שנתקשטה בה עבודת כוכבים" צ"ל "טבעת של ע"ז. שנתקשט' בה עבודה זרה"
רש"י ד"ה אלא בסוף הדיבור "לעבודת כוכבים והוו כולהו ספק עבודת כוכבים אבל כי נתערבו באחרות הוו להו ספק ספיקא של עבודת כוכבים" צ"ל "לעבודה זרה והוו כולהו ספק עבודה זרה אבל כי נתערבו באחרות הוו להו ספק ספיקא של עבודה זרה"
רש"י ד"ה פירשו ששים למקום אחד אסורות בסוף הדיבור "ספק עבודת כוכבים" צ"ל "ספק עבודה זרה"
רש"י ד"ה "הנח לעבודת כוכבים" צ"ל "הנח לעבודה זרה"
רש"י ד"ה ופרכינן שמואל דאמר. "לעבודת כוכבים דמשמע" צ"ל "לעבודה זרה דמשמע"
עד: בגמרא "הני מילי עבודת כוכבים" צ"ל "הני מילי עבודה זרה"
רש"י ד"ה ואי בעית אימא סבר לה כרבי אליעזר "ספק ספיקא דעבודת כוכבים… ספק ספיקא בעבודת כוכבים" צ"ל "ספק ספיקא דעבודה זרה… ספק ספיקא בע"ז"
פב. רש"י ד"ה ותהא מחשבה פוסלת כו'. "הש"ס" צ"ל "תלמוד'"
פב: בגמרא "ושעיר עבודת כוכבים" צ"ל ושעירי "עבודה זרה"
פח: בגמרא "אפוד מכפר על עבודת כוכבים" צ"ל "אפוד מכפר על עבודה זרה"
פט: רש"י ד"ה הוא הדין דבאימורין. " דסופו לצאת הש"ס קמפרש " "דסופו לצאת תלמודא קמפרש"
צ: בגמרא "פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודת כוכבים פר עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכבים דאף על גב דפר עבודת כוכבים" צ"ל "פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודה זרה פר עבודה זרה קודם לשעירי עבודה זרה דאף על גב דפר עבודה זרה עולה ושעירי עבודה זרה"
"ואימא מרישא פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודת כוכבים" צ"ל "ואימא מרישא פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודה זרה"
"אמרי במערבא משמיה דרבא בר מרי חטאת עבודת כוכבים" צ"ל "אמרי במערבא משמיה דרבא בר מרי חטאת עבודה זרה"
רש"י ד"ה "פר העלם דבר קודם לפר עבודת כוכבים." צ"ל "פר העלם דבר קודם לפר עבוד' זרה"
רש"י ד"ה "פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכבים" צ"ל "פר עבודה זרה קודם לשעיר עבודה זרה"
רש"י ד"ה ואימא מרישא. "לפר עבודת כוכבים" צ"ל "לפר עבוד' זרה"
צו. רש"י ד"ה בקלנבו. "על שם עבודת כוכבים" צ"ל "על שם ע"ז"
צז. בגמרא "אגיעולי עובדי כוכבים" צ"ל "אגיעולי גוים"
רש"י ד"ה "מידי דהוה אגיעולי עובדי כוכבים" צ"ל "מידי דהוה אגיעולי גוים"
קה. רש"י ד"ה "בקולסי בלשון הש"ס" צ"ל "בקולסי בלשון תלמו'"
קז. רש"י ד"ה ל"ו כריתות בתורה. "המחלל את השבת והעובד עבודת כוכבים בחדא … ואקשינן עלה שבת ועבודת כוכבים [ומשני] תנא חילוקין … חסר אחת ודעבודת כוכבים" צ"ל "המחלל את השבת והעובד עבודה זרה בחדא… ואקשינן עלה שבת וע"ז [ומשני] תנא חילוקין… חסר אחת ודעבודה זרה"
קז: בגמרא "שמעתי שהיו מקריבין" צ"ל "שמעתי שמקריבין"
קח. רש"י ד"ה והמעלה להדיוט פטור. "משום העלאת חוץ וחייב משום עובד עבודת כוכבים ואם הזיד בעבודת כוכבים ושגג" צ"ל "משום העלאת חוץ וחייב משום עובד עבודה זרה ואם הזיד בעבודה זרה"
קיד. בגמרא "מוקצה ונעבד עבודת כוכבים" צ"ל "מוקצה ונעבד עבודה זרה"
רש"י ד"ה דבר ערוה. "אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים" צ"ל "אלא דבר ערוה וע"ז"
קיד: רש"י ד"ה דרב ששת לא קבעוה תנאי. "ככל חסורי מחסרא דהש"ס" צ"ל "ככל חסורי מחסרא דתלמודא"
קטו: בגמרא "ונכרים בזמן הזה" צ"ל " וגוים בזמן הזה"
קטז. בגמרא "וכל מלכי עובדי כוכבים" צ"ל "וכל מלכי אומות העולם"
קטז: בגמרא "ועובדי כוכבים בזמן הזה" צ"ל "וגוים בזמן הזה"
"ואין העובדי כוכבים מצווין" צ"ל "ואין הגוים מצווין"
רש"י ד"ה זילו דברו תרין עולמי גילאי. "לכו וקחו שני עובדי כוכבים" צ"ל "לכו וקחו שני גוים"
קיז. רש"י ד"ה אלא פסחים כו'. "אבל לא פר העלם דבר ושעירי עבודת כוכבים" צ"ל "אבל לא פר העלם דבר ושעיר עבודה זרה"